Best Practices en Lessons Learned MDO inrichting in EPD

Michael van der Zel

New member
Reg. Oncologienetw.
Werkgever
Universitair Medisch Centrum Groningen
Om eenduidige vastlegging en hergebruik van zorginformatie mogelijk te maken wordt binnen het Citrienprogramma ‘Naar Regionale Oncologienetwerken’ in 6 verschillende proeftuinen gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van 5 tumorspecifieke gegevenssets (borst, neuro- endocrien, pancreas, glioom, colorectaal carcinoom) en een set voor de palliatieve zorg. De gemeenschappelijke basis voor deze gegevenssets is de Gegevensset Oncologie Algemeen (GOA). Om de verschillende proeftuinen te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van de desbetreffende gegevenssets vormen wij (Lonneke Vermeulen, Michael van der Zel en Lana Aziz) een redactiecommissie. Proeftuinen kunnen o.a. bij ons terecht voor vragen en eventuele ondersteuning bij de ontwikkeling van de gegevensset. Daarnaast zijn wij als redactiecommissie continu op zoek naar handvatten en best practices waarmee wij de proeftuinen op weg kunnen helpen.

Het MDO en hergebruik
Het multidisciplinair overleg (MDO) speelt een essentiële rol bij het geven van behandeladviezen voor oncologische patiënten. Het realiseren van optimale hergebruik van gegevens is om die reden een zeer belangrijk onderdeel om de (regionale) samenwerking te bevorderen. In de huidige verslaglegging van het MDO in het EPD valt veel winst te behalen.

Een van de veel gehoorde knelpunten waar ziekenhuizen (en daarmee ook de proeftuinen) tegenaan lopen is dat de inrichting van het EPD niet aansluit op de werkwijze en informatiebehoefte van het MDO. In de huidige functionaliteit zien we bijvoorbeeld dat de gegevens die nodig zijn voor het MDO verspreid zijn over het gehele EPD, terwijl het wenselijk is om alle relevante en op dat moment bekende gegevens op één scherm terug te lezen. In de huidige situatie moet helaas nog veel worden gezocht (gescrold) naar de juiste gegevens. Daarnaast ontbreekt vaak nog de mogelijkheid tot gestructureerde verslaglegging van het MDO, dit beperkt het hergebruik van gegevens (bijvoorbeeld tijdens een overdracht) zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Hierdoor gaat veel tijd verloren met het hergebruiken van de juiste informatie in het zorgproces/de keten.

Oproep aan u: aandragen van best practices/lessons learned
In het kader van kennisdeling en niet opnieuw het wiel uitvinden willen wij als redactiecommissie goede voorbeelden/best practices en lessons learned rondom de MDO inrichting in het EPD bundelen en breed delen. Om die reden vragen wij u om, indien u materiaal beschikbaar heeft met voorbeelden van de inrichting van het MDO en/of gestructureerde verslaglegging in het EPD, deze met ons te delen. Voorbeelden van alle tumorsoorten zijn welkom en kunt u mailen naar aziz@registratieaandebron.nl óf u kunt het voorbeeld direct uploaden via ons digitale kennisplatform (hier). We gaan ervan uit dat de toegestuurde voorbeelden geschikt zijn om breed te delen op ons digitale kennisplatform.

Na de inventarisatie van de verschillende voorbeelden zullen wij als redactiecommissie handvatten destilleren die ziekenhuizen (proeftuinen) ondersteunen bij de inrichting van het MDO in het EPD. Op deze manier werken we samen aan het realiseren van de gestructureerde MDO verslaglegging en hoeft niet iedereen telkens opnieuw het wiel uit te vinden.

Helpt u ons mee?
 
Laatst bewerkt:
Bovenaan