• Beste gast, wij willen dit platform constant verbeteren maar hebben daarbij jouw hulp nodig!
    Wil je een paar minuten van je tijd spenderen aan deze korte enquête?

Blog: Het Twiin Afsprakenstelsel, wat heb je daar nou aan?

Twiin Blog; Het Twiin Afsprakenstelsel, wat heb je daar nou aan?

We hebben kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden, NEN-normen en dan ook nog eens afsprakenstelsels. Wat is dat eigenlijk een afsprakenstelsel? .Je leest al snel iets over visie, principes, governance, vertrouwensmodellen en allerlei uitwisselconcepten met transacties met (internationale) standaarden. Is daar de zorgverlener of patiënt nou echt mee geholpen? Nee niet direct, niet als het daarbij blijft. Niet als er verder niets mee gebeurt.

Een afsprakenstelsel is een set afspraken waarmee samenwerkende partijen hun dienstverlening interoperabel kunnen maken. Zo’n afsprakenstelsel beschrijft voorwaarden, procedures, (internationale) standaarden en eisen waaraan de deelnemers moeten voldoen. In de meest zuivere vorm van een afsprakenstelsel maakt het dan niet uit met welke systemen de betrokken partijen werken.

In het vele aantal initiatieven, landelijk, regionaal en lokaal, op het gebied van verbetering van de IT in de zorg is Twiin er slechts één.
Impressie van andere initiatieven:
1679494760308.png
Het Twiin Afsprakenstelsel is een landelijk verbindend afsprakenstelsel voor het veilig en betrouwbaar beschikbaar maken van gegevens in de zorg tussen zorgnetwerken, platformen, stelsels en voorzieningen waarbij interoperabiliteit op alle lagen uitgangspunt is. Concreet betekent dit dus dat deelname aan Twiin zorgt voor beschikbare data ongeacht het merk patiëntendossier dat men gebruikt of via welk netwerk je de uitwisseling regelt

Twiin is uniek, Twiin verbindt
Het Twiin Afsprakenstelsel is uniek, want het is een verbindend afsprakenstelsel. We verbinden de verschillende afsprakenstelsels, zorgnetwerken en gemeenschappelijke voorzieningen in het werkveld. Denk hierbij aan de regionale infrastructuren, het landelijke AORTA-afsprakenstelsel, maar ook aan zorgplatformen, leveranciersnetwerken en initiatieven als Nuts en Babyconnect en voorzieningen als Mitz en ZORG-AB.

Vertrouwen in elkaar
“Een belangrijke voorwaarde voor verbinding en samenwerken is vertrouwen tussen alle deelnemers. In het Engels wordt een afsprakenstelsel daarom ook wel ‘trusted framework’ genoemd.”

Een onderdeel van het Twiin Afsprakenstelsel is het vertrouwensmodel. Dat model ziet toe op het onderlinge vertrouwen tussen zorgaanbieders, zorgverleners en patiënten en borgt daarmee de vertrouwelijkheid van het medische dossier.

Uitgangspunten van het vertrouwensmodel zijn onder andere:
  • De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat zorgverleners de patiëntgegevens vertrouwelijk behandelen, ook bij de uitwisseling van gegevens.
  • Zorgverleners hebben een beroepsgeheim en moeten erop kunnen vertrouwen dat de juiste maatregelen zijn getroffen om dit beroepsgeheim te borgen.
  • Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en moeten volgend de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) deze gegevens in medische dossiers beveiligen, ook bij uitwisseling.
In het Vertrouwensmodel van het Twiin Afsprakenstelsel beschrijft Twiin van alle zeven onderdelen de afspraken waaraan de deelnemers van Twiin zich committeren. Omdat elke deelnemer zich expliciet committeert aan de afspraken, kunnen de deelnemers elkaar vertrouwen. Het vertrouwensmodel bestaat uit de 7 onderdelen gevisualiseerd in onderstaand figuur.
1679494935629.png
Het vertrouwensmodel van Twiin correspondeert met de bovenste laag van het Uitwisselingskompas van VZVZ.

Voor de invulling van het Vertrouwensmodel volgt Twiin natuurlijk NEN-normen. Maar Twiin durft ook tijdelijke pragmatische keuzes te maken om juist de verbinding nu al tot stand te brengen.

Stap voor stap ‘Groeien naar Twiin
Twiin weet dat nog niet alle zorgaanbieders voldoen aan het huidige Twiin Afsprakenstelsel en vertrouwensmodel. De invulling van generieke functies in de praktijk (zoals de manier van autoriseren of patiënttoestemming controleren) wijkt bijvoorbeeld nog vaak af van de afspraken in het afsprakenstelsel. Bovendien is er een grote diversiteit tussen zorginstellingen. Om dit gat tussen de dagelijkse praktijk en het Twiin Afsprakenstelsel te overbruggen introduceert het programma Twiin het groeimodel ‘Groeien naar Twiin’. Het groeimodel ‘Groeien naar Twiin’ helpt zorgaanbieders stap voor stap naar het Twiin Afsprakenstelsel toe te groeien. Zorgaanbieders kunnen onderweg zelf keuzes maken, of ondersteund vanuit Twiin en/of de GtK-dienstverlener een op maat gemaakt groeipad samenstellen.

Samenwerken aan databeschikbaarheid
Het realiseren van de ambitie om een verbindend afsprakenstelsel te zijn lukt niet in één keer. Stap voor stap beproeven en groeien is de aanpak van Twiin. We focussen ons eerst op twee toepassingen; beschikbaarheid van beelden (beeldbeschikbaarheid) en de Basisset Gegevens Zorg, afgekort de BgZ. Ondertussen verkennen we samen met Nuts en Babyconnect de verpleegkundige overdracht en de geboortezorg.

Kijken we nog wat verder in de toekomst dan helpt Twiin graag mee om te innoveren richting een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Een stelsel waar de burger inzage en regie heeft op zijn eigen gezondheid gegevens en de data verantwoord en veilig beschikbaar is voor alle betrokkenen bij de zorg van de burger. Waarbij we nieuwe technologieën omarmen en afscheid nemen van verouderde standaarden en voorzieningen. In het TwiinxNuts groeipad, wat is ontwikkeld ism Twiin en Nuts) wordt de richting daarvoor al aangegeven. Twiin ondersteunt de visie van de Nationale Visie en Strategie van harte en ziet ook een verbindend afsprakenstelsel daarbij als een noodzaak.


7 Misverstanden over Twiin

In de media, artikelen en berichten op LinkedIn kom ik nog wel eens misverstanden tegen over Twiin. Een paar misverstanden op een rij


Twiin is nietTwiin is welToelichting
Een nieuwe infrastructuurAfspraken voor verbindingen van zorgnetweren en voorzieningenTwiin maakt niets nieuws en wil meer rendement uit bestaande netwerken, voorzieningen, standaarden en programma’s door ze met elkaar te verbinden over alle lagen van interoperabiliteit
Alleen voor beeldenOok voor dataTwiin is begonnen met beelden maar is er ook voor beschikbaarheid van data. Om te beginnen met de BgZ. Ook met FHIR
Gebaseerd op XDSOok met FHIRWe omarmen alle IHE-profielen en alle FHIR-ontwikkelingen
Met eigen standaardenMet (inter)nationale standaardenNee geen eigen standaarden zoveel mogelijk open (internationale) standaarden
Voor de toekomstPraktisch implementeerbaarHet Twiin afsprakenstelsel is NU praktisch implementeerbaar. Wel zullen we (zorgaanbieders en leveranciers) stappen moeten zetten om te gaan implementeren
Twiin Portaal (voorheen DVD Exit)Het Twiin afsprakenstelsel is een landelijk verbindend afsprakenstelselHet Twiin Portaal (voorheen DVD Exit) is een tijdelijke oplossing. Met het Twiin Afsprakenstelsel werken we toe naar afspraken voor de lange termijn. Twiin Portaal is geen onderdeel van dat afsprakenstelsel.
Verplicht MITZ en ZORG-ABWe volgen de Nen-normen en de WegizOndertussen maken we pragmatische haalbare keuzes in lijn met uitkomsten van het Informatieberaad. MITZ voor toestemming en ZORG-AB voor adresseringSamen aan de slag

VZVZ en RSO NL zijn opdrachtnemer van Twiin en voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen. Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma in de opstartfase, natuurlijk wordt ook gekeken naar structurele financiering. We werken samen met vele andere partijen. Koepels, beroepsverenigingen, focusprogramma’s als VIPP5, NEN-werkgroepen, VWS, zorgaanbieders en federaties en verenigingen als de Patiënten federatie, NFU, NVZ, FMS, NICTIZ. Ook werken we samen met TSV, NUTS en tal van leveranciers en willen die samenwerking graag verder versterken. Want ook wij hebben de wijsheid niet in pacht en leren graag van elkaar en staan open voor vernieuwend en voortschrijdend inzicht. Wat zou het toch goed zijn als al die mooie initiatieven m.b.t. interoperabiliteit in de zorg beter gaan samenwerken en er werkelijk verbinding tot stand komt. Over alle lagen uiteraard!

Neem deel
Dit bereiken we niet door te wachten tot iemand anders het geregeld heeft. Willen we voorruit komen zullen we allemaal een stap moeten maken. Programma’s, zorgaanbieders, leveranciers en initiatieven.

Deelnemen aan Twiin is zo’n stap! En als we onderweg tot de ontdekking komen dat het samen beter anders kan ook goed! Als we ons doel: die landelijke gegevensuitwisseling in de zorg maar bereiken.

Stelling
Wat vind jij?
Deelname aan Twiin brengt het landelijke beschikbaarheid van data dichterbij!
Reageer onder deze post

Het nieuwe Twiin Afsprakenstelsel kan je inzien op www.twiin.nl (menu Twiin Afsprakenstelsel)

Ben van der Stigchel
Architect Twiin
 

Bijlagen

  • 1679494736042.png
    1679494736042.png
    83,5 KB · Weergaven: 1
Terug
Bovenaan