IHE Handreiking MDO Mammacarcinoom

Igor Schoonbrood

New member
Reg. Oncologienetw.
Werkgever
MUMC+

Het transmurale MDO Mammacarcinoom vormgegeven op basis van nationale en internationale standaarden​

Optimale zorg in netwerken, persoonsgerichte integrale zorg, samen beslissen, digitale uitwisseling, het verminderen van de registratielast en de financiële druk op het zorgstelsel vragen om samenwerking en interoperabiliteit. Ondanks de urgentie worstelt toch vrijwel elk zorgnetwerk of samenwerkingsverband met het gebrek aan interoperabiliteit. Digitaal uitwisselen van gegevens gaat moeizaam. Processen sluiten niet op elkaar aan. Systemen “koppelen niet”. Zorgprofessionals begrijpen ICT’ers niet en vice versa.

Het transmuraal multidisciplinair overleg (MDO) is een belangrijk proces waar zorgverleners vanuit verschillende disciplines uit verschillende organisaties met elkaar de medische behandelopties (al dan niet met de patiënt) bespreken. Dit om een zo goed mogelijk passende behandeling aan de patiënt te kunnen bieden. Om te komen tot een passend behandelplan is het van belang dat de medische gegevens van de patiënt, de medische richtlijnen, de kennis en ervaring van de specialisten en de wensen en mogelijkheden van de patiënt bijeen zijn gebracht en beschikbaar zijn voor het MDO. Samenwerking en interoperabiliteit op alle niveaus speelt hier dus een enorme rol.

Op verzoek van IHE Nederland is dit document tot stand gekomen. Aan de auteurs is gevraagd het gedachtegoed van de IHE-werkgroep Zorgprocessen verder uit te werken in een handreiking die concrete handvatten biedt, ten behoeve van interoperabiliteit op het niveau van technische standaarden voor het MDO. Het document is geschreven voor een breed publiek van zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers, informatiemanagers en ICT-leveranciers.
Het doel is om de vele initiatieven vanuit VWS, IKNL, NVvR, NABON, de samenwerkende organisaties in de Taskforce Oncologie en het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ op basis van huidige technologische standaarden, een oplossingsrichting te bieden. Dit op een wijze dat er ruimte blijft voor innovatie in regionale, landelijke en internationale oncologische netwerken zonder technische leveranciers lock-in. Ook hopen de auteurs met dit document bij te kunnen dragen aan de kennisbank digitale uitwisseling, een initiatief van het Citrienfonds.

Door de kennis te delen over een gestructureerde aanpak met een leveranciers-onafhankelijke set aan huidige standaarden willen we pragmatisch de noodzakelijke interoperabiliteit in het zorgproces versnellen. Het streven is om digitale aansluiting van alle betrokkenen op - ongeacht welke - digitale netwerken te bespoedigen door het toepassen van huidige beschikbare standaarden. We brengen relevante standaarden samen en geven de onderlinge samenhang aan. Het zorgproces ‘transmuraal MDO Mammacarcinoom’ is hierbij als concreet voorbeeld gekozen. Voor de uitwerking hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: zorgprocessen als vertrekpunt voor de standaardisatie, zoveel mogelijk werken met (inter)nationale herbruikbare ‘bouwblokken’ en neutraal: leverancier- en infrastructuur onafhankelijk.
 

Bijlagen

  • IHE_MDO_en_Addendum_17_mei_2020_StatusDefinitief.pdf
    6,3 MB · Weergaven: 106
Bovenaan